Computer Center

Phramongkutklao Hospital

Get Adobe Flash player

ฝ่ายธุรการกำลังพล

หน้าที่รับผิดชอบ

ดำเนินการด้านเอกสารในการ รับ-ส่ง หนังสือ และ ออกเลขที่หนังสือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ ทบ. เพื่อให้การค้นหาหลักฐาน รับ-ส่ง หนังสือ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง สมบูรณ์ คัดแยกหนังสือ ถูกวิธี ถูกต้อง การจัดเตรียมห้องอบรมภายในหน่วย พิมพ์ยอดสถิติ ผป. นอกประจำเดือน, สถิติ ผป. นอกจำแนกตามโรค ทุกต้นเดือน เบิก-จ่าย สป. สิ้นเปลือง สาย ส., สาย พธ. และอนุมัติใบเบิก สป. สิ้นเปลือง สาย ส., สาย พธ. ของแต่ละ หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกหน่วย

 

min60