Computer Center

Phramongkutklao Hospital

Get Adobe Flash player

ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์

หน้าที่รับผิดชอบ

งานเพิ่มเติมปรับปรุง (Update) โปรแกรม งานแก้ไขเปลี่ยนแปลง Report งานเอกสารประกอบการใช้งานโปรแกรม งานทะเบียนรหัสต่าง ๆ ในระบบงานโรงพยาบาล งานดูแลระบบงานเงินเดือนและกำลังพล งานแก้ไขเปลี่ยนแปลง Form. งานเขียนโปรแกรม งานดูแลระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท. งานดูแลระบบฌาปนกิจกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท งานดูแลระบบงานทะเบียนข้อมูลผู้บริจาคเงินมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้างานดูแลระบบงานทะเบียนข้อมูลผู้บริจาคเงินมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า งานดูแลระบบเชื่อมต่อการรับส่งข้อมูลกับระบบ LIS งานดูแลระบบเชื่อมต่อการรับส่งข้อมูลกับระบบ PAC . งานดูแลระบบเชื่อมต่อการรับส่งข้อมูลกับระบบเครื่องนับเม็ดยา งานดูแลระบบเชื่อมต่อการรับส่งข้อมูลกับระบบ QUEUE งานดูแลข้อมูลการประมวลผล 18 และ 12 แฟ้มมาตรฐาน (OP-PP PACKAGE) งานดูแลระบบเชื่อมต่อการรับส่งข้อมูลกับระบบ CVIS งานดูแลระบบสารสนเทศ สำนักงานประกันสุขภาพและประกันสังคม งานรับผิดชอบการปรับปรุงข้อมูลการรับรองสิทธิผู้ป่วยงานบัญชีผู้ใช้ระบบงานโรงพยาบาล งานอบรม User

pic-pro