Computer Center

Phramongkutklao Hospital

Get Adobe Flash player

ฝ่ายส่งกำลังบำรุง ออกแบบระบบเครือข่าย และประสานโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์

หน้าที่รับผิดชอบ

ทำการจัดเตรียมข้อมูลและสรุปยอดของการใช้สป.สายส.ของหน่วยงานต่างๆเพื่อทำการจัดซื้อจัดหา และทำการอนุมัติการเบิกจ่ายสป.สายส.และสป.ถาวร ดำเนินการจัดซื้อจัดหา สป.สายส.และสป. ถาวร เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และหมึกพิมพ์ให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ดำเนินงานจัดทำสต๊อกรายการสป.สายส.และนำเข้าสป.สายส.ให้เป็นระบบ ถูกต้องและแม่นยำ

tran60