Computer Center

Phramongkutklao Hospital

Get Adobe Flash player

การประชุมเชิงปฏิบัติการ Wunca33

333

   เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายฯให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกับสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นสมควรจัดให้มีการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาครั้งที่33(33rdWUNCA)”ขึ้นในช่วงระหว่างวันที่13-15 กรกฎาคม 2559จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

 

 

    333