Computer Center

Phramongkutklao Hospital

Get Adobe Flash player

ภาระกิจศูนย์คอมพิวเตอร์ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19

 

ภาระกิจศูนย์คอมพิวเตอร์รับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไป และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว

( สำหรับผู้ไม่มี SmartPhone )

p01 p02

 

p03 p06