ศูนย์ประสานงานรับและส่งต่อผู้ป่วย (Referal Center)

วิสัยทัศน์ 

"เป็นศูนย์ประสานงานรับและส่งต่อผู้ป่วยที่เข็มแข็ง มีคุณภาพได้มาตารฐานวิชาชีพ (Strong and Smart Referral Center) ประสานงานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืน" 

พันธกิจ

รับและส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วถูกต้องตามมาตราฐานวิชาชีพแบบครบวงจร โดยมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งกลุ่มโรงพยาบาลในเครือข่าย โดยมีเป้าหมายหลักคือให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาวะผู้ป่วย ทั้งในสถานการณ์ปกติ และเมื่อเกิดภัยพิบัติ

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ประสานงานการรับ - ส่งต่อผู้ป่วย ส่งเสริมและพัฒนาระบบรับและส่งต่ออย่างต่อเนื่องตามนโยบายระบบสุขภาพภาครัฐ
2. ดูแลรับ - ส่งต่อผู้ป่วยที่เป็นกำลังพลและครอบครัวกองทัพบกให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพถูกต้องเหมาะสม
3. ดูแลรับ - ส่งต่อผู้ป่วยที่มีสิทธิการรักษพยาบาลของโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ได้แก่ สิทธิประกันสุขภาพ, ประกันสังคมให้ได้รับการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานและเหมาะสมกับสภาวะผู้ป่วย 
4. ประสานรับผู้ป่วยฉุกเฉิน Univerdal Coverage for Emergency Patient (UCEP)
5. ประสานรับ - ส่งต่อผู้ป่วยตามข้อตกลงเครือข่ายโรงพยาบาล

ติดต่อเรา 

อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางชีววิทยาศาตร์ ่ชั้น 2 (บริเวณทางเชื่อมไปตึกอุบัติเหตุอาคารท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก

หมายเลขโทรศัพท์ 02-7633907  หมายเลขโทรสาร 02-3548724

เวลาทำการ : 8.00 - 24.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
บุคลากรปฏิบัติงาน : จำนวน 2 นาย  พยาบาล 1 นาย และ พนักงานธุรการ 1 นาย