Computer Center

Phramongkutklao Hospital

Get Adobe Flash player

ประกาศจากศูนย์คอมพิวเตอร์

การเบิกจ่าย สป.สิ้นเปลือง
Kat - Friday, 07 August 2015

รับ - จ่าย สป.สิ้นเปลืองให้ นขต.ทุกวันพุธ

ประกาศจากฝ่ายอินเตอร์เน็ต
Kat - Thursday, 06 August 2015

รับสมัครสมาชิกลงทะเบียน PMK-WIFI และ PMK-Internet เฉพาะวันอังคาร กับ วันพฤหัสบดี

สามารถขอลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 0900-1100 และ 1300-1500 น. เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

ตาราง Teleconference

งานด้านวิชาการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ Wunca36Kat - Tuesday, 30 January 2018

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 36

ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561

280587 resize

   ปัจจุบันประเทศต่างๆทั่วโลกมีการแข่งขันทั้งด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจการศึกษา ตลอดจนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาในด้านต่างๆให้ทัดเทียม และยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถสร้าง อำนาจต่อรองกับนานาอารยะประเทศได้การพัฒนาด้านการศึกษาและการวิจัยเป็นส่วนสำคัญมากที่สุด สามารถส่งผลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างและนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดมาใช้งาน ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นไปในรูปแบบก้าวกระโดด มีผลผลักดันทางด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาในหมู่อาจารย์นักศึกษาและนักวิจัยภายในประเทศ ในปัจจุบันการพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา(Information CommunicationTechnology)ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและกับ ประเทศต่างๆคือปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนในการรักษาสมดุลของสถานะระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายข้อมูลและระบบเครือข่ายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความตื่นตัวสามารถปรับปรุงและ พัฒนาได้ตลอด


อ่านเพิ่มเติม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Wunca33Kat - Thursday, 04 August 2016

333

   เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายฯให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกับสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นสมควรจัดให้มีการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาครั้งที่33(33rdWUNCA)”ขึ้นในช่วงระหว่างวันที่13-15 กรกฎาคม 2559จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ


อ่านเพิ่มเติม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Wunca27Kat - Friday, 07 August 2015

   การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(WUNCA : Workshop on UniNet Network and Computer Application)" เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(WUNCA : Workshop on UniNet Network and Computer Application)" เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)


อ่านเพิ่มเติม