Computer Center

Phramongkutklao Hospital

Get Adobe Flash player

งานด้านวิชาการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ Wunca33
Kat - Thursday, 04 August 2016

333

   เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายฯให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกับสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นสมควรจัดให้มีการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาครั้งที่33(33rdWUNCA)”ขึ้นในช่วงระหว่างวันที่13-15 กรกฎาคม 2559จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ


อ่านเพิ่มเติม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Wunca27
Kat - Friday, 07 August 2015

   การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(WUNCA : Workshop on UniNet Network and Computer Application)" เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(WUNCA : Workshop on UniNet Network and Computer Application)" เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)


อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจากศูนย์คอมพิวเตอร์

การเบิกจ่าย สป.สิ้นเปลือง
Kat - Friday, 07 August 2015

รับ - จ่าย สป.สิ้นเปลืองให้ นขต.ทุกวันพุธ

ประกาศจากฝ่ายอินเตอร์เน็ต
Kat - Thursday, 06 August 2015

รับสมัครสมาชิกลงทะเบียน PMK-WIFI และ PMK-Internet เฉพาะวันอังคาร กับ วันพฤหัสบดี

สามารถขอลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 0900-1100 และ 1300-1500 น. เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

ตาราง Teleconference