Work with us

ติดต่อเรา

01

งานสนับสนุนและบริการ/โครงการ สป.

เบอร์ภายใน 93089 , 93690, 99531

ส่วนธุรการ เบอร์ต่อ 11,12,13

ส่วนงานสนับสนุน สป. เบอร์ต่อ 29,31

02

งานสนับสนุน ส่งกำลังซ่อมบำรุง

เบอร์ภายใน 93089 , 93690, 99531

ส่วนงาน ซ่อม บำรุง เบอร์ต่อ 25,26,

ส่วนงานขยายเครือข่าย เบอร์ต่อ 32,33

03

งานสนับสนุนพัฒนาซอฟต์แวร์

เบอร์ภายใน 93089 , 93690, 99531

ส่วนพัฒนาซอฟต์แวร์ เบอร์ต่อ 16,17,

ส่วนงานสนับสนุนพัฒนาซอฟต์แวร์ เบอร์ต่อ 36

04

งานสนับสนุนระบบอินเตอร์เน็ต

เบอร์ภายใน 93089 , 93690, 99531

ส่วนงานเอกสาร เบอร์ต่อ 21

ส่วนงาน IT Support เบอร์ต่อ 18,19

ส่วนงาน เว็บไซต์ เบอร์ต่อ 18,19