พันธกิจ

วางแผนอำนวยการ กำกับการและดำเนินงานโครงการคอมพิวเตอร์ระยะต่าง ๆ งานคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่่ายท้องถิ่น (LAN) และระบบงานบริหารงาน รพ. ทั้งหมด ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ระบบอินทราเน็ต (Intranet) และงานทั้งหลายทั้งปวงที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ