ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น 6 กลุ่มงาน

Coming soon

กลุ่มงาน BACK OFFICE

ธุรการในหน่วยศูนย์คอมพิวเตอร์

 • รับส่งหนังสือภายใน-ภายนอกหน่วย

 • ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์

 • อนุมัติ เบิก-จ่าย สป (สิ่งอุปกรณ์)

 • ประเมินผลงานกำลังพลของหน่วย

 • ส่งกำลังบำรุง จัดหา

 • สวัสดิการกำลังพลในหน่วย

Image
Coming soon

กลุ่มงานช่าง

การให้บริการฝ่ายช่าง

 • ตรวจสอบและแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบงาน รพ และคอมพิวเตอร์ทั่วไป

 • ตรวจสอบและแก้ไข เครื่องปริ้นเตอร์

 • แก้ปัญหาด้าน Network ระบบงาน รพ ระบบ Internet ระบบคิวและระบบอื่นๆ

Image
Image
Coming soon

กลุ่มงานซัพพอร์ตอินเตอร์เน็ต

การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ต

 • ออก Account ให้กับผู้บริการ internet/ vpn/ office365

 • งานเดินสายหรือเปิดสัญญาณ internet

 • งานบริการ config เกี่ยวกับระบบ internet

 • การแก้ไขปัญหาเครื่องใช้งาน internet wifi/ lan

 • แก้ปัญหาจุด access point (pmk_wifi)

 • เปลี่ยนอุปกรณ์ switch/ rouer

Coming soon

กลุ่มงานแม่ข่ายและความมั่นคงปลอดภัย

กลุ่มงานความมั่นคงปลอดภัย

Image
Image

PLAN ORGANISE